اطلاعیه 14 - اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 13 - درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 12 - درج لوگو شرکت ها در نقشه های ویژه هر سالن
اطلاعیه 11 - تمدید مهلت پرداخت اجاره بهای غرفه و آخرین تغییرات نقشه های جانمایی
اطلاعیه 10 - جانمایی غرفه های نمایشگاه ساختمان در پنل کاربری قابل دریافت است.
اطلاعیه 9 - کتاب رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 8 - زمان تقریبی شروع جانمایی ها
اطلاعیه 7 - نتیجه بررسی مدارک
اطلاعیه 6- مدارک فیزیکی متقاضیان لیست انتظار
اطلاعیه 5- تمدید مهلت ارسال مدارک فیزیکی
اطلاعیه 4 - مدارک مورد نیاز
اطلاعیه 3 - راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه
اطلاعیه 2 - ساعت شروع ثبت نام و مهلت ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 1 - زمان آغاز ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران