مهلت ارائه مدراک فیزیکی و زمانبندی

متقاضیانی که در موعد مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده اند، می توانند از روز شنبه مورخ 1397/03/19 تا روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24 مدارک فیزیکی خود را به ستاد برگزاری تحویل دهند.

ستاد برگزاری در مهلت فوق هر روز از ساعت 9:00 صبح لغایت 5:00 بعد از ظهر آماده دریافت مدارک فیزیکی است.