قوانین و مقررات عمومی

مطالعه قوانین و مقررات عمومی برای کلیه متقاضیان حضور در نمایشگاه لازم و ضروری است. لذا عواقب ناشی از ناآگاهی از این قوانین کاملاً بر عهده متقاضی است.

پس از مطالعه کامل این قوانین، فقط صفحه ی آخر فایل قوانین و مقررات که تحت عنوان "تعهد نامه آگاهی از قوانین و مقررات عمومی و جداول خسارات" مشخص شده است را چاپ کنید. برگه چاپ شده را مهر و امضاء کرده و در موعد مقرر تحویل ستاد برگزاری دهید. این تعهد نامه مهر و امضاء شده یکی از اسناد فیزیکی است که باید به ستاد برگزاری تحویل داده شود.

برای آگاهی از جداول خسارات اینجا را کلیک کنید.

توجه به این نکته ضروری است هر گونه دستکاری در این سند ممنوع است و از آن جا که این سند به تأیید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا رسیده است تبعات قانونی آن بر عهده متقاضی است.

برای دریافت فایل قوانین و مقررات عمومی در فرمت پی دی اف روی شکل زیر کلیک کنید.