لیست انتظار

منظور از لیست انتظار، مجموعه ی متقاضیانی است که وضعیتشان در یکی از شرایط زیر صدق کند

·        در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند

·        در مهلت مقرر مدارک فیزیکی مورد نیاز را به ستاد برگزاری ارائه نکرده باشند.

·        در مهلت مقرر اقدام به واریز وجه نکرده باشند.

متقاضیانی که در دو شرط اول صدق کنند برای جانمایی در اولیت های بعدی قرارا خواهند گرفت و از شانس بسیار کمتری برای جانمایی برخوردارند.

واریز وجوه ریالی پس از اعلام جانمایی و تنها از طریق پنل کاربری امکان پذیر است. متقاضیانی که جانمایی شده اند و به موقع اقدام به واریز وجه نکرده باشند، علاوه بر این که جانمایی آن ها حذف می شود بلکه عدم واریز وجه در موعد مقرر به منزله انصرافشان تلقی خواهد شد. لذا در صورتی که برای حضور در نمایشگاه دوباره تمایل نشان دهند در انتهای لیست انتظار قرار خواهند گرفت.(شرط سوم)

تعیین اولویت متقاضیانِ لیست انتظار برای حضور در نمایشگاه به تشخیص ستاد برگزاری است.